8.1.5 TecBase Twente

De gebiedsontwikkeling TecBase Twente heeft als doel de innovatieve maakindustrie in Twente te versterken als kansrijke aanjager van de regionale economie. Daarvoor werken we met regionale partners en onafhankelijke adviesteams aan de herontwikkeling van de voormalige militaire luchthaven Twente tot een innovatief bedrijventerrein voor deze maakindustrie (TecBase Twente) met behoud van een beperkte luchthavenfunctie. TecBase Twente krijgt een sterke magneetfunctie waar de hele regio baat van heeft.

Context

In het programma Technology Base Twente geven wij uitwerking aan het advies van de Commissie van Wijzen. Hierin zijn opgenomen de oude prestaties 9.0.2 (Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente) en prestatie 9.0.9 (Gebiedsontwikkeling Innovatiedriehoek) vanwege de sterke onderlinge samenhang. Dit is een fase waarin de inhoud van het programma verder wordt vormgegeven. Inmiddels zijn de provinciale ruimtelijke kaders, het Luchthavenbesluit Twente Airport en de Gebiedsvisie Technology Base Twente, die benodigd zijn voor de ontwikkeling, vastgesteld. Ook is het investeringskader en een investeringstranche voor het programma vastgesteld. In 2017 zetten wij daarmee de vervolgstappen om de regionale specialisatie van Twente op de innovatieve maakindustrie in te vullen en uit te bouwen en de Technology Base verder te ontwikkelen. Wij bevinden ons in de programmeringsfase.

Acties

  1. Wij bereiden besluitvorming voor over de eerste stappen om de beoogde magneetfunctie voor de innovatieve maakindustrie van de grond te krijgen. Dit op basis van de adviezen van het onafhankelijke topteam.

  2. Wij realiseren de benodigde randvoorwaarden (zoals veiligheidscertificaten en een verklaring veilig gebruik luchtruim) en ruimtelijke kaders (zoals een luchthavenverordening) om de start van een Drones testcentrum op de Technology Base mogelijk te maken.

  3. Wij bereiden de besluitvorming voor met betrekking tot de randvoorwaarden en aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling Area Development Twente. De eerste stappen zetten we voor de ontvlechting van de Gemeenschappelijk Regeling, zo mogelijk door de afstoot (van onderdelen) van het gebied aan een eventuele marktpartij binnen de publiekrechtelijke kaders.

  4. Wij ontwikkelen een compacte reguliere monitoring van het programma. Wij rapporteren hierover via de P&C-cyclus en geven zo uitvoering aan de motie De Bree c.s. - Technology Base Twente Kompas (PS/2016/494).

  5. Wij voeren de deelprojecten Innovatiedriehoek uit. Onder het programma Innovatiedriehoek vallen acht samenhangende deelprojecten die tot doel hebben het versterken van het vestigingsklimaat in Twente. Het gaat hierbij onder meer om het realiseren van:

    • de Laan Hart van Zuid, Brug over Twentekanaal en het High Tech System Park in Hengelo.
    • het Sanderink Technology Centre voor innovatie en het masterplan Kennispark Twente in Enschede.
    • het Launching Customership programma waarin door middel van nieuwe vormen van aanbesteding innovatie in Twente tot ontwikkeling kan komen in zichtbaar wordt gemaakt in het gebied.
  6. Wij ontwikkelen een duidelijke profilering voor de Toplocaties in Twente: het ontwikkelen van een scherp en onderscheidend profiel voor de topwerklocaties Technology Base Twente, XL-businesspark (RBT), High Tech Systems Park (Thales) en Kennispark.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum.

Rol provincie:

Voor het programma TecBase zijn wij vooral regisseur, maar op onderdelen ook investeerder. Hier geven we mede invulling aan met onze verbonden partij Openbaar lichaam Area Development Twente. Voor het onderdeel Innovatiedriehoek zijn wij investeerder. Na de regiefase om te komen tot investeringsvoorstellen is in 2015 de fase ingegaan van daadwerkelijk investeren en (laten) uitvoeren van de deelprojecten. Monitoring en beheer staat nu centraal.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur / Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Kaderstelling / Investeringsvoorstel Technology Base Twente PS/2016/486

  • Investeringsbesluit Innovatiedriehoek Twente PS/2012/318

  • Daarnaast is vanuit het Coalitieakkoord ‘Overijssel Werkt!’ er budget beschikbaar gesteld voor deze prestatie. Dit is verwerkt in de Begroting 2016. Het bijbehorende investeringsbesluit is daarmee de Begroting 2016, (PS/2015/687.)

Project website:

Website Technology Base