8.1.2 Ontwikkelopgave Ecologische Hoofdstructuur / Natura 2000

Samen met veertien partners realiseren wij de doelstellingen voor de Natura 2000-gebieden, waarbij tegelijkertijd economische ontwikkeling mogelijk is. Hierdoor ontstaat een goede balans tussen ecologie en economie. We zorgen voor een snelle en slagvaardige realisatie van de ontwikkelopgave (Ecologische Hoofdstructuur / Natura 2000|http://www.overijssel.nl/ehs) en voeren maatregelen uit in en rond de Natura 2000-gebieden. Daarnaast hebben wij de ambitie om op basis van vrijwilligheid met de uitvoering van de verbetervoorstellen van de partners circa 500 hectare natuur te realiseren en daarmee de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) af te ronden.

Context

De planuitwerkingsfase wordt getrokken door meerdere partners van “Samen werkt beter”. Onze insteek daarbij is een toekomstbestendige invulling. Zelfrealisatie heeft daarbinnen onze voorkeur. Dat houdt in dat we het eigendom bij anderen laten en afspraken maken over de uitvoering van de benodigde maatregelen. In 2017 zetten wij de gesprekken daartoe met de grondeigenaren voort. Mocht deze vorm van zelfrealisatie door eigenaren niet mogelijk zijn of niet gewenst worden, dan is verwerving van deze gronden door de provincie mogelijk. Dit alles overeenkomstig de door ons opgestelde interventieladder die ook ten grondslag ligt aan de door ons vastgestelde verwervingsplannen. Dit programma bevindt zich in de overgang van programmering naar realisatiefase.

Acties

  1. Wij stellen in 2017 voor alle Natura-2000 gebieden waar de planuitwerking in 2016 is gestart dan wel loopt, (voor)ontwerp ruimtelijke plannen op.

  2. Wij zorgen voor afspraken met de terreinbeherende organisaties over de uitvoering en daadwerkelijke realisering van de maatregelen binnen de Natura 2000 gebieden (de zogenaamde interne maatregelen). Met alle overige eigenaren in bestaande natuurgebieden is een gesprek geweest.

  3. Wij stimuleren de totstandkoming van de afronding van de EHS (zogenoemde verbetervoorstellen). Deze verbetervoorstellen zijn op voorspraak van partners in het beleid verankerd in 2013 en hebben anders dan de dwingende PAS / Natura 2000 opgave een vrijwillig karakter. Voor de afronding van de verbetervoorstellen zijn diverse partners uit Samen Werkt Beter verantwoordelijk. De provincie faciliteert de ontwikkeling van de verbetervoorstellen.

  4. We hebben met alle eigenaren in de gebieden waar de planuitwerking in 2016 is gestart dan wel loopt, een gesprek met betrekking tot de zelfrealisatie of het beschikbaar krijgen van de benodigde gronden en de schadeloosstelling die daarbij hoort.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij.

Rol provincie:

Wij vervullen meerdere rollen, namelijk die van regisseur, opdrachtgever, investeerder en faciliteerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur / Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Project website:

Website ontwikkelopgave EHS / Natura 2000