8.1.6 IJsseldelta, fase 2

Het project IJsseldelta heeft als taakstelling een waterstandsdaling van de IJssel van 41 cm bij Zwolle. In de eerste fase van het project (periode 2010 - 2019) worden het zomerbed van de IJssel bij Kampen verlaagd en een hoogwatergeul aangelegd ten zuiden van Kampen. Om de hoogwatergeul volwaardig te laten functioneren, worden een aantal kunstwerken aangelegd en aangepast. Dit gebeurt in fase 2.

De werkzaamheden in de tweede fase (periode 2016 -2022) betreffen de bouw van een nieuwe brug voor de N307 in combinatie met het slopen van de Roggebotkering en de Roggebotsluis, het ver sterken van de Drontermeerdijk, de bouw van een schutsluis in de Reevedam en hoogwatervoorzieningen voor recreatieterrein Roggebot.

Context

IJsseldelta fase 2 is het vervolg op IJsseldelta fase 1. Het onderdeel N307 / Roggebot van IJsseldelta fase 2 omvat ook de reconstructie van de N307 aan weerszijde van de nieuwe brug over het Drontermeer. De kosten hiervan worden gedragen door de provincies Flevoland en Overijssel. Deze gebiedsontwikkeling bevindt zich in de programmeringsfase.

De einddatum is maart 2018, dan wordt de projectbeslissing genomen door het ministerie van I&M. Deze markeert de overgang van de planuitwerkingsfase naar de realisatiefase. Voor de realisatiefase worden nieuwe afspraken gemaakt over de projectleiding.

Acties

  1. Wij bereiden de vergunningen voor op het gebied van natuur, milieu, veiligheid, cultuurhistorie en archeologie, waar sprake is van cumulatieve effecten op de omgeving.

  2. Wij verantwoorden halfjaarlijks, namens de regionale partners, aan het Ministerie van Infrastructuur en Milieu over doelrealisatie, financiƫn en planning.

  3. Wij stellen op en bewaken het gezamenlijk kader voor Ruimtelijke kwaliteit.

  4. Wij bereiden namens de partners de projectbeslissing van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de daaraan voorafgaande gate review voor.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman.

Rol provincie:

Overall coƶrdinatie en management deelprojecten

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2018.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur / Kwaliteit van Overijssel?

Nee.

Project website:

Website Ruimte voor de Rivier IJsseldelta

Mijlpalen:

Geen. Voorkeursbeslissing word genomen in 2016, projectbeslissing in 2018.