7.2.3 Kennisontwikkeling en -deling

Het is van belang dat de overheid goed is aangesloten op de ontwikkelingen in de samenleving. Een overheid die dichtbij en benaderbaar is, die net zo goed kan luisteren als initiĆ«ren. Deze prestatie stelt de ontwikkeling van kennis en het delen hiervan met onze partners centraal. Door interactie met onze partners delen we kennis en geven we invulling aan de beleidsbeĆÆnvloedende rol van deze partners waarmee we de democratie verbeteren.

Context

Veranderende verhoudingen tussen overheid en samenleving noodzaken ons expliciet aandacht te besteden aan nieuwe vormen van samenwerking en initiatieven van de samenleving. Overheden zoeken naar manieren om beleid meer interactief vorm te geven. We investeren daarom in het gezamenlijk opbouwen, vergaren en verspreiden van kennis over ontwikkelingen in het openbaar bestuur en de democratie.

Acties

  1. Wij ontwikkelen in samenwerking met ProDemos en gemeenten 'Overijssel doet mee!' verder. Door in te zetten op andere doelgroepen. Door te verkennen hoe we de dialoog met inwoners kunnen aangaan om betrokkenheid bij besluitvorming te vergroten. En door te verkennen of we met partners lokale praktijkcases (participatiewerkplaatsen) kunnen begeleiden. Afhankelijk van het animo hiervoor organiseren wij maximaal 50 democratiespelen, 30 spelen op andere locaties en 40 gastlessen op scholen en enkele debatbijeenkomsten (zoals het Provinciaal Jeugddebat).

  2. Wij ondersteunen het initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en ProDemos om richting gemeenten inwoners via een training te informeren over en te interesseren voor het politiek actief worden.

  3. 'Overijssel doet mee!' verkent met politici, ambtenaren en inwoners hoe we de dialoog aan kunnen gaan zodat inwoners meer betrokken kunnen worden bij de besluitvorming van beleid.

  4. Onder onze begeleiding brengt de Jongerenraad (gevraagd en ongevraagd) in elk geval twee adviezen uit over onderwerpen met betrekking tot de kerntaken van de provincie. Wij zetten ons in om de Jongerenraad te laten doorontwikkelen tot een succesvol jongerennetwerk in Overijssel.

  5. Wij ontwikkelen platform Jij&Overijssel verder door dit te benutten voor alternatieve participatietrajecten, zoals crowdfunding en crowdsourcing (prestatie 7.2.2).

  6. Wij organiseren workshops, exposities en lezingen over actualiteiten in het openbaar bestuur. We organiseren samen met Hedon een foto-tentoonstelling over democratie en samen met de regio Zwolle een bijeenkomst over het betrekken van gemeenteraadsleden bij de regionale samenwerking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Ank Bijleveld - Schouten.

Rol provincie:

Wij zijn faciliteerder.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2020.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur / Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Het investeringsvoorstel Kwaliteit Openbaar Bestuur is in 2016 door Provinciale Staten aangenomen PS/2016/344. Deze prestatie heeft een relatie met de andere prestaties uit het investeringsvoorstel: 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.6, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.4.