7.2.1 Toepassen van de participatiecode

De participatiecode is opgesteld om inwoners tijdig en effectief te betrekken bij beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering (PS/2014/1080. Per maatschappelijke opgave bepalen we aan de hand van de Participatieladder, welke rol we willen hebben en welke participatievorm daarbij hoort.

Context

Naar aanleiding van het Initiatiefvoorstel Code Maatschappelijke Participatie (PS/2014/341, het programma Overijssel 20xx en de Participatiecode ([PS/2014/1080])http://www.overijssel.nl/sis/16301510553481.pdf) onderzoeken wij met u onze nieuwe rollen in de veranderende samenleving.

Acties

  1. Wij ondersteunen het toepassen van de participatiecode door bij nieuwe voorstellen de participatieparagraaf toe te voegen waarin wij aangegeven welke treden van de participatieladder van toepassing zijn (motie PS/2016/665

  2. Wij ondersteunen Provinciale Staten actief bij het pakken van hun rol bij het toepassen van de participatiecode.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Ank Bijleveld - Schouten.

Rol provincie:

Wij zijn faciliteerder en ontwikkelaar.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2020.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur / Kwaliteit van Overijssel?

Nee.