4.2.1 Herijking openbaar vervoer

Voor een goede economische bereikbaarheid is een kwalitatief goed en betaalbaar openbaar vervoer systeem belangrijk. Door Provinciale Staten is gekozen voor enerzijds een herinrichting van het openbaar vervoer tot kernnet en een passende mobiliteitsmix en anderzijds een bezuiniging op het voorzieningenniveau. Voor West-Overijssel werken we hieraan in de periode tot en met 2018 met de samenleving en stakeholders. In Twente heeft de vervoerder hiertoe het initiatief genomen en begeleidt de provincie het proces van doorontwikkeling dat tot en met 2019 loopt.

Context

De ombouw van het openbaar vervoer is ingezet in 2014 als uitvloeisel van het in maart van dat jaar vastgestelde Statenvoorstel herijking OV-tactiek en duurt volgens de bijbehorende planning t/m 2018 voort. Het kernnet openbaar vervoer is onderdeel van de Integrale Netwerkvisie Overijssel.

Acties

  1. Wij ontwikkelen het openbaar vervoer-busnetwerk voor West-Overijssel overeenkomstig het Koersdocument OV.

  2. Wij geven nadere invulling aan de mobiliteitsmix binnen het OV in een gezamenlijk proces met stakeholders en samenleving.

  3. Wij werken een Mobiliteitslab uit. In de mobiliteitslab proberen we vraag en aanbod in de mobiliteitmix te matchen.

  4. Wij werken een Knooppuntenvisie uit in samenhang met fiets (zie ook prestatie 4.3.1.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman.

Rol provincie:

De provincie neemt als verantwoordelijke partij voor het openbaar vervoer het initiatief bij de ombouw. De provincie wil de focus leggen bij het kernnet openbaar vervoer en het aanvullend vervoer meer bij gemeenten en samenleving leggen. In samenspraak met die partijen wordt bepaald welke rol de provincie tijdelijk of structureel zou moeten blijven spelen.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2018.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur / Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Mijlpalen:

Door middel van informatiesessies, gekoppeld met het Koersdocument OV, worden uw Staten zoals gevraagd drie keer per jaar geïnformeerd (Q1, Q2, Q4). Ook het thema Fiets zal in relatie hiermee behandeld worden.