3.2.4 Milieu-innovatie in de landbouw

Wij werken een programma uit voor milieu-innovaties bij primaire landbouwbedrijven en de agrofoodketen, gericht op het verminderen van de stikstofuitstoot voor een toekomstbestendige balans tussen natuur en economie.

Context

Met de uitvoering van de Programmatische Aanpak Stikstof zorgen wij voor een vermindering van de stikstofdepositie voor betere natuur en economische ontwikkelingsruimte. Uit de monitoring van de Programmatische Aanpak Stikstof kan naar voren komen dat op een gegeven aanvullende emissie reducerende maatregelen nodig zijn. Wij maken met het Rijk daarover nadere afspraken en over ieders rol en inzet. Daarnaast zijn op de langere termijn grotere emissiereducties nodig waarvoor nieuwe concepten en benaderingen dienen te worden gevonden. Via innovatieprojecten werken wij aan de ontwikkeling van concepten en benaderingen die een grotere emissiereductie verbinden aan een financieel-economisch gezonde bedrijfsvoering.

Acties

  1. Wij werken aan en voeren doorbraakprojecten uit ter vermindering van stikstofemissies en versterking van de bedrijfsvoering van agrarische ondernemers.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij.

Rol provincie:

De provincie is investeerder en uitvoerder.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2020.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur / Kwaliteit van Overijssel?

Nee.