3.1.3 Beheer natuurterreinen

Het beheer van bestaande natuurterreinen en landschapselementen is nodig om een aantrekkelijk landelijk gebied met een goede balans tussen natuur en economie te realiseren. Met de subsidieregeling voor Natuur- en Landschapsbeheer, onderdeel natuurbeheer, ondersteunen wij terreineigenaren, waaronder particulieren, bij het beheer van natuurgebieden en landschapselementen binnen en buiten het Natuurnetwerk Nederland.

Context

Als gevolg van de decentralisatie van de natuuropgave van het Rijk naar de provincies, is ook de verantwoordelijkheid voor het natuurbeheer bij de provincies komen te liggen. In afstemming met terreineigenaren en particulieren leggen wij in het natuurbeheerplan vast waarvoor subsidies voor natuurbeheer aangevraagd kunnen worden. Het betreft hier beheer op basis van bestaande contracten binnen en buiten het Natuur Netwerk Nederland. Binnen Natuur Netwerk Nederland is het ook mogelijk nieuwe contracten te sluiten. Afhankelijk van de uitvoering van de ontwikkelopgave (prestatie 8.1.2, Ontwikkelopgave EHS / Natura 2000 wordt het aantal hectares te beheren en te subsidiëren natuur de komende jaren mogelijk groter. Hiervoor zijn de uitkomsten uit de gebiedsprocessen bepalend.

Acties

  1. Wij subsidiëren het beheer van 46.000 – 48.000 hectare natuur, afhankelijk van de subsidieaanvragen en contracten die worden voortgezet.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij.

Rol provincie:

Voor deze prestatie vervullen wij een faciliterende rol.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur / Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel: