3.1.1 Uitvoering vergunningverlening, toezicht en handhaving natuur en landschap

Door het verlenen van vergunningen, toezicht houden, handhaving en advisering op grond van de Wet Natuurbescherming en de Natuurschoonwet beschermen wij de huidige natuur- en landschapskwaliteiten en zorgen we voor het behoud van een aantrekkelijk landelijk gebied met een goede balans tussen economie en natuur.

Context

Een actuele kaderstelling is essentieel voor het realiseren van onze ambitie. Net zoals wij bij kerntaak 2 Milieu en energie de kaders stellen voor de milieuwetten doen wij dat in kerntaak 3 Vitaal platteland voor de groene wetten. Per 1 januari 2017 worden de huidige Natuurbeschermingswet, de Boswet en de Flora- en Faunawet opgenomen in de Wet natuurbescherming. Duidelijke en uitvoerbare voorschriften in vergunningen moeten leiden tot een goede naleving. De Faunabeheereenheid Overijssel (FBE: een samenwerkingsverband van vertegenwoordigers van agrariƫrs, jachthouders, en terreinbeherende organisaties) zie >> geeft op planmatige wijze uitvoering aan het beheer van beschermde diersoorten en voorkomt en bestrijdt schade aan landbouwgewassen, vee en fauna. In 2017 zal ook de jacht onderdeel uit maken van de planmatige aanpak van de FBE. Goede communicatie, helder toezicht en waar nodig streng optreden leiden dan tot behoud en versterking van de kwaliteiten van natuur en landschap. Tegelijkertijd bieden we ruimte voor economische ontwikkeling.

Acties

  1. Wij verlenen vergunningen en ontheffingen binnen de wettelijke termijnen en handelen meldingen tijdig af.

  2. Wij zien toe op naleving van wet- en regelgeving en vergunningen conform het jaarprogramma.

  3. Wij treden handhavend op conform onze Handhavingstrategie (zowel bestuursrechtelijk als ook strafrechtelijk).

  4. Wij ronden de implementatie van de nieuwe Wet natuurbescherming af.

  5. Wij controleren op de naleving van de vergunningen, ontheffingen en meldingen en het optreden tegen illegaliteiten.

  6. Wij verlenen financiƫle ondersteuning aan de Stichting Faunabeheereenheid Overijssel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij.

Rol provincie:

De rol van de provincie is uitvoeren van de wettelijke taak.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur / Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel: