1.3.2 Stadsbeweging

In en rond binnensteden kan de leefbaarheid en economische positie van steden onder druk komen te staan door leegstand en verpaupering van gebouwen. Daarom dragen we bij aan vitale binnensteden door het stimuleren van ontwikkeling en beweging. Daarvoor gaan we meedoen in transformatieprocessen maar ook gebruikers, marktpartijen en overheden met elkaar in contact brengen, zodat we van elkaar leren, kennis met elkaar delen en elkaar inspireren.

Context

Het gaat om de bestaande gebouwen en gebieden gericht te transformeren, beheren, renoveren en onderhouden. De opgave is om aan te sluiten op de vraag van gebruikers en initiatiefnemers. Initiatiefnemers en andere partijen in de samenleving kunnen van elkaar leren en elkaar inspireren met goede ideeën. Deze samenwerking organiseert zich niet vanzelf, maar heeft soms een extra impuls nodig. Die impuls willen wij bieden zie ook prestatie 1.1.2 en prestatie 1.1.3. Wij stimuleren daarnaast ook specifiek regionale afstemming aansluitend bij de Agenda Stad zie ook prestatie 1.3.1.

Acties

  1. Wij voeren het investeringsbesluit 'de stadsbeweging' uit.

  2. Wij onderzoeken de mogelijkheden om met andere of aanvullende indicatoren het stedenbeleid beter te sturen.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Monique van Haaf.

Rol provincie:

Conform het Kompas 2020 kiezen we in deze opgave situationeel onze rol

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur / Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Vanuit het Coalitieakkoord ‘Overijssel Werkt!’ is er budget beschikbaar gesteld voor deze prestatie. In september 2016 is het Statenvoorstel Stadsbeweging (PS/2016/716) in Provinciale Staten vastgesteld. Zie

Mijlpalen:

Wij informeren uw Staten over de resultaten van de zoektocht naar andere of aanvullende indicatoren voor het stedenbeleid.