1.1.3 Sturen op balans op de woningmarkt

Onze ambitie volgens de omgevingsvisie, is een gevarieerd aanbod aan woonmilieus (typen woningen en woonomgeving), passend bij de vraag. Kortom: de juiste woningen op de juiste plek.

Context

In de huidige tijd en woningmarkt, waarin transformatie en herstructurering belangrijker zijn dan uitbreiding, zijn de belangrijkste opgaven:

  1. Huisvesten bijzondere doelgroepen.
  2. Veranderende woon- en zorgvraag.
  3. Stedelijke vernieuwing zie ook prestatie 1.3.2.
  4. Transformatie bestaande voorraad.
  5. Toekomstvast programmeren. Op deze thema's zijn in 2015 woonafspraken met de gemeenten gemaakt. Voor programmeren heeft u met het besluit 'provinciale doorzettingskracht' PS/2014/1046 en het besluit 'doorzettingskracht wonen' PS/2015/935 gekozen voor een sterker sturende rol. Een belangrijke actuele opgave is de huisvesting van statushouders.

Acties

  1. Wij voeren de woonafspraken uit en monitoren de resultaten.

  2. Wij voeren het investeringsbesluit huisvesting statushouders uit.

  3. Wij faciliteren gemeenten bij reprogrammeren woningbouw op basis van de gemaakte woonafspraken.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Monique van Haaf.

Rol provincie:

De rol van de provincie verschilt per deelbeleidsvlak, van faciliterend tot controlerend.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur / Kwaliteit van Overijssel?

Ja. Bijbehorend investeringsvoorstel:

Project website:

Website Wonen in Overijssel