1.5.1 Zoetwatervoorziening Oost Nederland

Een goede en toekomstbestendige watervoorziening wapent ons tegen perioden van droogte. We investeren samen met het Rijk in de periode 2016 – 2021 in verbetering van de zoetwatervoorziening. Speciale aandacht vraagt daarbij het stedelijk gebied zie prestatie 1.4.5.

Context

Afgelopen jaren is door regionale overheden en maatschappelijke organisaties -in samenhang met het nationale Deltaprogamma- een strategie en werkprogramma opgesteld voor zoetwatervoorziening in Oost-Nederland. Kern van de strategie is zuinig watergebruik en voorraadvorming van grond- en oppervlaktewater. De komende jaren voeren wij met onze partners in Rijn-Oost verband de deltabeslissing Zoetwatervoorziening en de bestuursovereenkomst tussen regio en Rijk van september 2015 uit. Hierbij is een relatie met de ontwikkelopgave Ecologische Hoofdstructuur/Natura 2000 prestatie 8.1.2. Daarnaast implementeren we Deltabeslissingen voor zoetwatervoorziening en ruimtelijke adaptatie, zie ook prestatie 1.4.2 en prestatie 1.1.5.

Acties

  1. Wij voeren de Bestuursovereenkomst Zoetwatervoorziening Oost Nederland en Werkprogramma Zoetwatervoorziening hoge Zandgronden uit.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman.

Rol provincie:

Op grond van de Waterwet hebben we een kaderstellende taak. Voor het overige kiezen we conform Kompas 2020 situationeel onze rol.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2021.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur / Kwaliteit van Overijssel?

Nee.

Project website:

Website Zoetwatervoorziening Oost-Nederland